Samspel och bemötande Marte Meo

Samspel & Bemötande


Inom det specialpedagogiska området erbjuder jag föreläsningar och kurser både kortare och längre utifrån det behov som finns. Det kan gälla bemötande, samspel, lärmiljöer, lärprocesser. Hur man möter personer med svårigheter inom olika diagnosområden som ex autism, ADHD mm. 

Vad är Marte Meo?


Marte Meo grundar sig på tvärvetenskapliga teorier inom psykologi, pedagogik, neuroligi, filosofi och sociologi. Marte Meo vill förmedla en kunskap och ett förhållningssätt utifrån barnet/människans kognitiva och emotionella utveckling. Marte Meo använder sig av en metod för att synliggöra detta genom filmanalys, som ger ett större djup i pedagogens och handledarens kunskap kring framgångsfaktorer i samspel. Den ger också kraft att förändra bemötande, lärandestrategier och verksamhet.


Marte Meo är latin och betyder "av egen kraft". Det är genom pedagogens och elevens egen kraft som utveckling är möjlig. Pedagogen har alltid kompetenser och möjligheter i samspelet med eleverna. Med de lite "svårare eleverna" är risken att vi bara minns de delar som inte fungerar och glömmer bort vad det är vi gör som får det att fungera. Detta skall vägledaren lyfta fram för att stärka pedagogen.


Marte Meo grundades under 70-talet av Maria Arts från Holland och har nu spridit sig till mer än 35 länder. Maria arbetade själv på ett behandlingshem för ungdommar med särskilda behov, där föräldrarna besökte sina barn någon gång i veckan. Hennes yrkesliv förändrades den dag då en mamma besökte sin son med autism. Mamman utryckte sin önskan att få skapa samma fina kontakt med sin son som Maria hade. Maria ville på ett tydligt sätt visa sin kunskap om samspel mellan barn och föräldrar. För att få ord på sin kunskap började Maria filma samspelet mellan föräldrar och barn. Utifrån filmerna identifierar Maria Arts det hon kallar "den naturliga dialogen".


Marte Meo används av många yrkesproffessioner i förskola/skola, familjebehandling, vård, äldreomsorg/demensvård, behandlingsformer som sjukgymnastik och arbetsterapi mm. Vägledare kan den bli som i sitt yrke handleder andra yrkesverksamma personer.


Det pågår forskning kring metoden och den evidens som finns visar att metoden är mycket framgångsrik. Styrkan med Marte Meo är att förmedla och fördjupa kunskap, inte bara med kloka ord. Marte Meo är en tydlig och konkret metod i vilken man i detalj visar på interaktionen mellan den vuxne och barnet eller mellan vuxen -vuxen och tittar på vad det är som gör att samspelet blir utvecklande. Utan film får vi skapa bilder av samspelet i vår tanke. Din och min tanke blir aldrig densamma, vilket leder til att det är svårt att få fram med det budskap/kunskap som handledaren vill förmedla. Filmen gör att vi talar om samma sekvens i samspelet. Vi kan se det i repris många gånger, stanna upp och reflektera tillsammans. Genom interaktionsanalys kan vi se filmen sekund för sekund och direkt anknyta till olika forskningsteorier och kunskapkring samspelsprinciper.


Vägledaren/handledaren visar hur man får samspelet att fungera och utvecklingsprocesser att ta ny fart. Som Marte Meo Vägledare utgår du från arbetslagets egen frågeformulering t ex:

Hur kan vi hjälpa Mia få ett mer fungerande samspel med kamraterna? Hur kan vi stödja/utmana Anna så att koncentrationen och fokus ökar?

Frågeställningen ser såklart olika ut beroende på i vilken yrkesgrupp vägledaren handleder. 


Marte Meo är en salutogen behandlingsmetod vilket innebär att man har ett lösningsinriktat arbetsfokus och utgår från det fungerande och friska.


Är du intresserad av att ta del av Marte Meo på något sätt så tag kontakt med mig. Vill du själv läsa till Marte Meo vägledare så ta del av informationen nedan.

Marte Meo Vägledarutbildning


Är du intresserad av att gå en utbildning som ger dig möjlighet att på ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt handleda och utbilda kring samspel, bemötande och kommunikation så kan Vägledarutbildningn var något för dig..


Vägledarutbildningen riktar sig till dig som arbetar med att handleda andra yrkesverksamma personer. Exempelvis inom skola, förskola eller särskola, äldreomsorg och demensvården, omsorg och dagligverksamhet, sjukvården och habiliteringen mm.

Till dig som har en inneboende tro på att alla människor, ung som gammal, har en vilja och en önskan att finna ett fungerande samspel med sin omgivning. Du som är bärare av denna värdegrund kan på detta sätt få verktyg för att göra ett positivt samspel och förhållningssätt möjligt.

Utbildningen innebär även att studera och tolka olika forskares teorier inom modern psykologi såsom ex självregistrering, anknytning, affektteorier, mentalisering mm. Vi lär oss titta på lösningar istället för problemet, på det egna bemötandet och på vilka förutsättningar jag ger i samspelet, inte minst genom mitt ledarskap i rummet.


Utbildningen pågår under två år/fyra terminer och är i Hässleholm. Vill du som företag eller kommun köpa en utbildning för en grupp kan dialog föras kring utbildningsplats.


Ny utbildning påbörjas så snart ett lagom antal deltagare anmält sig för att bilda en grupp.


Copyright © All Rights Reserved